Zážitková Agentura Adreams.cz má nového majitele. Nyní dochází k aktualizaci webových stránek a dojednání nových atraktivních zážitků. Děkujeme za pochopení.

Agentura Adreams.cz

Facebook:AgenturaAdreams

Twitter:@adreamscz

zpět na titulní stranu Naše nabídka zážitků:

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


1 Obecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") platí pro všechny druhy služeb poskytované Agenturou na zážitky Adreams (dále jen „Služby" a jednotlivě jen „Služba") a řídí se jimi vztah mezi poskytovatelem Jméno,přijmení, IČ, s místem podnikání (dále jen „Poskytovatel") a objednatelem Služby (dále jen „Spotřebitel").
1.2 Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem upravující poskytování Služeb (dále jen „Smlouva").
1.3 V případě rozporů mezi zněním těchto Všeobecných podmínek a Smlouvou je rozhodující znění Smlouvy.
1.4 Uzavřením Smlouvy potvrzuje Spotřebitel, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
1.5 Všeobecné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele (www.adreams.cz).
1.6 Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li Spotřebitel fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo užívá Služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito Službami, řídí se vztahy, které neupravuje Smlouva ani tyto Všeobecné podmínky zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
1.7 Je-li Spotřebitel fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo užívá Služby za účelem podnikání, řídí se vztahy, které neupravuje Smlouva ani tyto Všeobecné podmínky zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.


2 Uzavření smlouvy
2.1 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem vzniká okamžikem uzavření Smlouvy. Za okamžik uzavření Smlouvy se považuje závazná objednávka Služeb, kterou lze provést elektronicky, na objednávkovém formuláři, osobně nebo telefonicky. Smlouva se stává účinnou okamžikem zaplacení kupní ceny za Služby.
2.2 Služby může Spotřebitel objednat pro sebe nebo třetí osobu.
2.3 Služba objednaná u Poskytovatele bude poskytnuta osobě, která se prokáže platným certifikačním poukazem vydaným oproti závazné objednávce Služby (dále jen „Certifikát").
2.4 Uzavřením Smlouvy a zaplacením kupní ceny vzniká Poskytovateli závazek zajistit Spotřebiteli za podmínek stanovených Smlouvou, resp. těmito Všeobecnými podmínkami dodávku Služeb.
2.5 Místem dodání Služeb je místo takto označené ve Smlouvě nebo informačních materiálech předaných nebo zaslaných Spotřebiteli.
2.6 Poskytovatel zašle Spotřebiteli nejpozději do jednoho (1) týdne po uzavření Smlouvy na adresu uvedenou ve Smlouvě Certifikát společně s upomínkovými předměty a informačními materiály (dále jen „Dárkový balíček").
2.7 Poskytovatel neručí za případnou ztrátu nebo zcizení Dárkového balíčku.
2.8 Informační materiály budou obsahovat zejména:
a) obchodní jméno a identifikační číslo Poskytovatele včetně místa podnikání;
b) informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od Smlouvy;
c) informace o službách po prodeji a o zárukách; a
d) podmínky pro zrušení Smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.


3 Rezervace termínu
3.1 Spotřebitel je povinen rezervovat si u Objednatele termín poskytnutí objednané Služby, a to ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, případně informačních materiálech přiložených k Dárkovému balíčku.
3.2 Rezervaci termínu poskytnutí Služby lze provést přes registrační formulář na webových stránkách Poskytovatele (www.adreams.cz), osobně nebo telefonicky.
3.3 Rezervace termínu poskytnutí Služby je závazná. Spotřebitel může rezervaci stornovat nejpozději čtyři (4) pracovní dny před domluveným termínem a po domluvě zvolit náhradní termín bez nároku Poskytovatele na úhradu storno poplatku.
3.4 Rezervace termínu zrušená Spotřebitelem později než čtyři (4) pracovní dny před rezervovaným termínem, je považována za dodání objednané Služby bez jakéhokoliv nároku na vrácení kupní ceny či sjednání nového termínu rezervace.
3.5 Spotřebitel může bezplatně využít změnu termínu poskytnutí Služby pouze jednou. Jakákoli další změna či zrušení rezervovaného termínu bude zpoplatněna částkou 500 Kč, čímž není dotčeno ustanovení 3.4 Všeobecných podmínek.
3.6 Poskytovatel je oprávněn zrušit dohodnutý termín dodání Služby nejpozději dva (2) pracovní dny před dnem, ve kterém má být Služba poskytnuta. Spotřebitel má v takovém případě právo sjednat si bezplatně termín nový. Platnost Certifikátu se v tomto případě prodlužuje o dobu, která již z jeho platnosti uplynula (od počátku platnosti do dne zrušení rezervace ze strany Poskytovatele). Spotřebitel má právo sjednat si bezplatně termín nový v rámci doby platnosti Certifikátu.
3.7 Rezervace zrušená později než dva (2) pracovní dny před dnem, ve kterém má být Služba poskytnuta z důvodů prokazatelně na straně Poskytovatele má Spotřebitel právo na vrácení kupní ceny za objednanou Službu.
3.8 V případě, že je charakter Služby závislý na okolnostech, které nemohou být ze strany Poskytovatele ovlivněny (např. počasí), je Poskytovatel oprávněn zrušit dohodnutý termín dodání Služby i později než dva (2) pracovní dny před dnem, ve kterém má být Služba poskytnuta.
3.9 Pokud platnost Certifikátu vypršela z důvodu zrušení dohodnutého termínu dodání Služby ze strany Poskytovatele, má Spotřebitel právo na bezplatnou výměnu Služby ve stejné hodnotě, popř. vybrat si Službu dražší a cenový rozdíl v hodnotě původní a nové Služby doplatit.
3.10 Informační materiály přiložené k Dárkovému balíčku mohou stanovit specifické podmínky stornování Služby.


4 Certifikát
4.1 Poskytnutí služby je vázáno na předložení platného Certifikátu.
4.2 Certifikát nabývá platnosti okamžikem úhrady kupní ceny.
4.3 Platnost Certifikátu je omezena termínem k čerpání Služby, které je uvedeno na informačních materiálech přiložených k Dárkovému balíčku.
4.4 Certifikát je přenosný na třetí osobu, přičemž Spotřebitel je povinen takovou třetí osobu informovat o právech a povinnostech plynoucích ze Smlouvy a Všeobecných podmínek.
4.5 Platnost Certifikátu je šest (6) měsíců od okamžiku řádné úhrady kupní ceny za Službu, není-li Smlouvou nebo informačními materiály přiloženými k Dárkovému balíčku stanoveno jinak.
4.6 Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 4.5 ztrácí Spotřebitel nárok na poskytnutí vybrané Služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud s ním nebude písemně dohodnuto jinak.
4.7 Platnost Certifikátu lze prodloužit na základě dohody uskutečněné písemnými, telefonickými, faxovými nebo elektronickými sdělovacími prostředky, a to o dodatečnou lhůtu šesti (6) měsíců, ne však později než v poslední den platnosti Certifikátu.


5 Kupní cena a platební podmínky
5.1 Kupní cena jednotlivých Služeb nebo jejich případné kombinace je uvedena na webových stránkách Poskytovatele (www.adreams.cz). Kupní cena může být sdělena osobně, telefonicky, faxem nebo prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků, přičemž pro účely výkonu práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek je rozhodující výše kupní ceny uvedená ve Smlouvě.
5.2 Kupní cena za Služby je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH a hradí se výlučně v českých korunách.
5.3 Kupní cena za Služby může být Spotřebitelem uhrazena pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě. Příslušné instrukce týkající se způsobu úhrady kupní ceny za Služby jsou uvedeny rovněž na webových stránkách Poskytovatele (www.adreams.cz).
5.4 K Dárkovému balíčku bude přiložena faktura se splatností sedmi (7) pracovních dnů, která může být uhrazena bezhotovostním převodem z účtu, osobně nebo při převzetí balíčku (na dobírku).
5.5 V případě úhrady bezhotovostním převodem z účtu hradí Spotřebitel veškeré bankovní poplatky tak, aby byla Poskytovateli připsána na účet řádná kupní cena dohodnutá ve Smlouvě.
5.6 Akční slevy na Služby není možné sčítat s jinými slevami.


6 Dopravné, balné
6.1 V případě doručení Dárkového balíčku poskytovatelem poštovních, kurýrních a jim podobných služeb, bude kupní cena za Službu navýšena o náklady spojené s použitím těchto doručovacích služeb.
6.2 Ceny za doručovací služby a podmínky poskytování těchto služeb se řídí platnými cenovými sazebníky a přepravními pravidly jednotlivých poskytovatelů těchto doručovacích služeb.
6.3 Poskytovatel si účtuje ke kupní ceně za Služby paušální náhradu za balné, a to ve výši 50 Kč. Balné bude připočteno ke kupní ceně za Služby.
6.4 Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit kupní cenu v případě, že dodavatelé Služeb zvýší ceny svých služeb minimálně o deset procent (10%). Jednostranné zvýšení kupní ceny za Službu musí Poskytovatel neprodleně oznámit Spotřebiteli, nejpozději však v okamžiku rezervace termínu poskytnutí Služby a místa Služby. Zvýšení kupní ceny je Spotřebitel povinen zaplatit Poskytovateli na základě písemného oznámení zaslaného Spotřebiteli, a to ve lhůtě na tomto oznámení uvedené.
6.5 Pokud zvýšení kupní ceny za Službu přesáhne deset procent (10%), má Spotřebitel právo od Smlouvy odstoupit a bude mu vrácena plná kupní cena za objednanou Službu nebo je oprávněn si vybrat jinou ze Služeb v nabídce Poskytovatele, která odpovídá původní výši kupní ceny.


7 Práva a povinnosti smluvních stran
7.1 Spotřebitel, případně třetí osoba, které je Služba poskytována, si jsou vědomi, že u některých Služeb poskytovaných Poskytovatelem existuje nebezpečí úrazu a uzavřením Smlouvy Spotřebitel potvrzuje, že je s touto skutečností plně srozuměn. V případě, že Služba bude namísto Spotřebitele poskytnuta třetí osoba, má Spotřebitel povinnost informovat tuto třetí osobu o všech povinnostech vyplývajících ze Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i možných rizicích vyplývajících z povahy objednané Služby.
7.2 Spotřebitel, případně třetí osoba, které je Služba poskytována se účastní veškerých objednaných aktivit na vlastní nebezpečí a výlučně na svou vlastní odpovědnost.
7.3 Spotřebitel, případně třetí osoba, které je Služba poskytována jsou povinni:
a) posoudit, zda jsou zdravotně a fyzicky způsobilí k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity v rámci poskytnuté Služby (informace o případných omezeních, která se mohou týkat některých nabízených aktivit jako např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informačních materiálech přiložených k Dárkovému balíčku;
b) obstarat si všechny potřebné doklady nutné k čerpání Služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů jim bude oznámen v informačních materiálech přiložených k Dárkovému balíčku;
c) dostavit se ve sjednaném termínu na místo konání vybrané aktivity v rámci poskytnutí Služby. V případě, že se Spotřebitel, případně třetí osoba, které je Služba poskytována nedostaví ve sjednaném termínu na místo konání vybrané aktivity v rámci poskytnutí Služby, ztrácí Spotřebitel, případně třetí osoba, které má být Služba poskytnuta nárok na poskytnutí vybrané Služby, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu, pokud nebude mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem písemně dohodnuto jinak;
d) zajistit doprovod a dohled dospělé osoby při poskytování Služby osobě mladší 18 let;
e) předložit Poskytovateli, případně dodavateli Služby platný Certifikát; a
f) uhradit škody způsobené nedodržením pokynů na majetku Poskytovatele nebo dodavatele Služeb při jejich poskytování.
7.4 Poskytovatel se zavazuje:
a) zaslat Spotřebiteli, případně třetí osobě, které má být Služba poskytnuta na základě uzavřené Smlouvy Dárkový balíček a na žádost Spotřebiteli potvrdit úhradu kupní ceny;
b) zajistit poskytnutí Služby v rozsahu a kvalitě stanoveném Smlouvou a těmito Všeobecnými podmínkami;
c) zajistit na místě poskytnutí Služby odpovědnou osobu, která proškolí Spotřebitele, případně třetí osobu, které má být Služba poskytována a seznámí je se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu poskytování Služby, pokud to charakter Služby vyžaduje; a
d) při registraci a zpracovávání osobních údajů postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


8 Reklamace
8.1 Případnou reklamaci Služby musí Spotřebitel uplatnit u Poskytovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) dnů od provedení Služby.
8.2 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Spotřebitele. Po jejím uplynutí má Spotřebitel právo zejména na odstoupení od Smlouvy nebo na slevu z kupní ceny.
8.3 Poskytovatel vydá Spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále vydá příjemci služeb potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace vydá Poskytovatel Spotřebiteli písemné odůvodnění takového zamítnutí.


9 Odstoupení od Smlouvy
9.1 Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy kdykoli do doby, než proběhne rezervace termínu poskytnutí Služby. V tomto případě má Poskytovatel právo si účtovat storno poplatek ve výši padesát procent (50%) z kupní ceny Služby.
9.2 Byla-li Smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Spotřebitel (je-li osobou, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti) právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí Dárkového balíčku. V případě, že Poskytovatel nepředá Spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odst. 4 a 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí Dárkového balíčku. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
9.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že Služba má být poskytnuta s jeho souhlasem před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů od převzetí Dárkového balíčku.
9.4 Poskytovatel může odstoupit od Smlouvy v případě zrušení poskytování Služeb externími dodavateli. V takovém případě má zákazník právo na vrácení celkové zaplacené kupní ceny, případně na poskytnutí jiné Služby z nabídky Poskytovatele v hodnotě odpovídající kupní ceně původně sjednané Služby.
9.5 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Spotřebitel neuhradí řádně a včas kupní cenu za objednané Služby.


10 Ochrana osobních údajů
10.1 Uzavřením Smlouvy uděluje Spotřebitel souhlas s tím, že jeho osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a fakturační údaje) budou zpracovány Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
10.2 V případě, kdy je příjemcem Služby osoba odlišná od Spotřebitele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely naplnění Smlouvy; k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
10.3 Spotřebitel, případně třetí osoba, které je Služba poskytnuta, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.
10.4 Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Poskytovatele a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé Služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro naplnění účelu Smlouvy.
10.5 Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.


11 Různé
11.1 Poskytovatel Smlouvu po jejím uzavření archivuje a umožní na předchozí písemnou žádost její zpřístupnění.
11.2 Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
11.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo Všeobecné podmínky aktualizovat. Poskytovatel písemně oznámí Spotřebiteli každou aktualizaci Všeobecných podmínek alespoň patnáct 15 kalendářních dnů před účinností takové aktualizace. Pokud Spotřebitel neprojeví do sedmi (7) kalendářních dnů před účinností aktualizace Všeobecných podmínek výslovný písemný nesouhlas, stává se nové znění Všeobecných podmínek závazné pro všechny dosud uzavřené smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem jako změna původně sjednaných Všeobecných podmínek s účinností ke dni uvedeného v příslušné aktualizaci Všeobecných podmínek.
11.4 Skutečnosti těmito Všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
11.5 Spotřebitel souhlasí se zasíláním elektronických sdělení v souvislosti s informováním o podnikání Poskytovatele nebo o skutečnostech a činnostech souvisejících s předmětem podnikání Poskytovatele.
11.6 Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2011.

#345;ilo
Registrace


© 2013 Agentura Adreams - Agentura na žážitky Vám přináší dárky, zážitky, dárkové certifikáty